Bağlı değilsiniz. Bağlanın ya da kayıt olun

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK YÖNETMELİĞİ-3

Aşağa gitmek  Mesaj [1 sayfadaki 1 sayfası]

1 TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK YÖNETMELİĞİ-3 Bir Cuma Nis. 03, 2009 11:11 am

Admin


Admin
Çiftçi eğitim merkezleri
MADDE 14 – (1) Kamu, kamu dışı yayım/tarımsal danışmanlık şirketleri ve üniversiteler tarafından çiftçi eğitim merkezleri kurulabilir.
(2) Bakanlık daha fazla tarımsal işletme sahibinin bu hizmetlerden yararlanması amacıyla bu kuruluşlarla işbirliği yapar ve gerektiğinde bu kuruluşları destekler.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sertifika Eğitimleri ve Sınav, Sertifikalar, Sertifikaların Vize Edilmesi, Yetki Belgesi
Sertifika eğitimleri ve Sınav
MADDE 15 – (1) Tarımsal yayım ve danışmanlık sistemi içerisinde görev yapacak olan yayımcı ve danışmanlara, söz konusu hizmetleri yürütebilmeleri için gerekli mesleki yeterliliği kazandırmak amacıyla sertifika eğitimleri düzenlenir.
(2) Sertifika eğitimleri, Bakanlığın eğitim merkezlerinde veya Bakanlık tarafından sertifika eğitimi düzenleme izni verilen üniversitelerin veya meslek kuruluşlarının eğitim merkezlerinde düzenlenir.
(3) Kurs takvimleri eğitim merkezleri tarafından hazırlanır ve Bakanlığa bildirilir.
(4) Başvurular eğitim merkezlerine yapılır.
(5) Sertifika eğitimleri; kişisel gelişim ile tarımsal yayım metodolojisi konularını kapsar ve 120 saatten az olamaz.
(6) Eğitimler; en az 15, en çok 25 kişilik gruplar halinde düzenlenir.
(7) Hangi sebeple olursa olsun toplam eğitim süresinin 1/10’una katılmamış olanların eğitimle ilişiği kesilir.
(8) Eğitim süresinin bitimini müteakip sınavlar, Bakanlığın belirleyeceği esaslar dâhilinde gerçekleştirilir.
(9) Sınavlar 100 üzerinden değerlendirilir. Geçer not 60’dır. Sınavda başarılı olamayanlar veya herhangi bir sebeple sınava giremeyenler, sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde en fazla 4 kez daha sınava girebilir. Bunun sonunda da başarısız olanlar yeniden eğitime katılmak zorundadır.
(10) Sınav sonuçlarına itirazlar, sonuçların tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Bakanlığa yapılır. Bakanlık 30 gün içinde itirazı sonuçlandırarak ilgiliye tebliğ eder.
(11) Yapılan sınavlar sonucunda başarılı olanlara bu Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2’sinde örneği yer alan sertifikalar verilir.
Sertifikalar
MADDE 16 – (1) Sertifikaların verilmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.
a) Kamuda görev yapmakta iken sertifika eğitimlerine katılarak yapılacak sınavda başarılı olanlardan; tarımsal alanda lise ve ön lisans düzeyinde eğitim almış olanlara teknisyen/tekniker tarım yayımcısı, tarımla ilgili fakülte ve dört yıllık meslek yüksek okul mezunlarına tarım yayımcısı sertifikası verilir. Bunlardan fakülte ve dört yıllık meslek yüksek okulu mezunu tarım yayımcısı sertifikasına sahip olanlardan, en az üç yıl süreyle yayım hizmetlerinde görev yapanlara uzman tarım yayımcısı sertifikası verilir.
b) Kamuda görev yapmayan ve sertifika eğitimlerine katılarak yapılacak sınavda başarılı olanlardan; tarımsal alanda lise ve ön lisans düzeyinde eğitim almış olanlara teknisyen/tekniker tarım danışmanı sertifikası, tarımla ilgili fakülte ve dört yıllık meslek yüksek okul mezunlarına tarım danışmanı sertifikası verilir. Bunlardan fakülte ve dört yıllık meslek yüksek okulu mezunu tarım danışmanı sertifikasına sahip olanlardan, en az üç yıl süreyle danışmanlık hizmetlerinde görev yapanlara uzman tarım danışmanı sertifikası verilir.
c) Kamu görevlerinden ayrılan yayımcılara sahip oldukları sertifikalara karşılık gelen danışmanlık sertifikaları verilir.
ç) Sertifikaların verilmesinde mezun olunan bölüm esas alınır. Her bir kişi sadece bir bölüme ait sertifika alabilir. Ancak en az beş yıl süreyle mezun olduğu bölüm dışında çalıştığını belgelendirenlere, sertifika eğitimlerini tamamlamaları ve sınavda başarılı olmalarını takiben istemeleri halinde çalışmış oldukları bölüme ait sertifika verilir.
d) En az üç yıl süreyle Bakanlık merkez, bağlı kuruluş ve taşra teşkilatlarında tarımsal yayım hizmetlerinde çalıştıklarını belgelendirenlere sertifika eğitimlerini tamamlamalarını ve sınavda başarılı olmalarını müteakip uzman tarım yayımcısı sertifikası verilir.
e) En az üç yıl süreyle kamuya ve sivil toplum örgütlerine sözleşme karşılığı tarımsal danışma anlık hizmeti verdiklerini belgelendirenlere sertifika eğitimlerini tamamlamalarını ve sınavda başarılı olmalarını müteakip uzman tarım danışmanı sertifikası verilir.
f) Tarımla ilgili lisans, ön lisans ve lise düzeyinde mezun olanlardan Bakanlık merkez ve taşra teşkilatlarında, en az 10 yıl süre ile çalıştığını belgelendirmek suretiyle emekli veya istifa etmiş olanlar, yayım ve danışmanlık hizmeti vermek istemeleri durumunda sertifika eğitimine ve sınavına katılarak mesleki eğitimlerine uygun sertifika almak zorundadır.
g) Yurt dışında tarımla ilgili okullardan mezun olup diplomasının denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilenlere sertifika eğitimlerini tamamlamalarını ve sınavda başarılı olmalarını müteakip sahip olduğu diplomasının karşılığı olan sertifika verilir.
Sertifikaların vize edilmesi
MADDE 17 – (1) Sertifikalar iki yılda bir vize ettirilmek zorundadır. Vize başvurusu yapan kişinin bu süre içerisinde Bakanlık tarafından belirlenen ve sahibi olduğu sertifikada belirtilen bölümü ile ilgili en az iki eğitime katıldığını belgelemesi gerekir.
(2) Süresi bitiminde vize ettirilmeyen sertifikalar geçerliliğini kaybeder. Söz konusu kişiler 6 ay içerisinde tekrar sertifika almak istediklerinde, sertifika eğitimine ve sınavlara katılmaksızın sertifikalarını vize ettirebilirler.
(3) Sertifikanın geçici olarak alıkonması cezasının verilmesi durumunda bu kişiler, sertifikalarını cezanın bitimini müteakip en geç bir hafta içerisinde vize ettirirler.
(4) Vize işlemi Genel Müdürlük tarafından yapılır.
Tarımsal danışmanlık yetki belgesi
MADDE 18 – (1) Bakanlık tarafından belirlenecek usul ve esaslar dâhilinde tarım danışmanı istihdam eden üretici örgütlerine, ziraat odalarına, tarımsal danışmanlık derneklerine/vakıflarına ve tarımsal danışmanlık şirketlerine bu Yönetmeliğin Ek-4’ünde örneği bulunan tarımsal danışmanlık yetki belgesi verilir.
(2) Yetki belgesi verilen kişi ve kuruluşlar bu yetkilerini bir başka kişi ve kuruluşa devredemezler.
(3) Tarımsal danışmanlık yetki belgesi sahibi kişi ve kuruluşlardan üç yıl süreyle tarımsal danışmanlık hizmeti yapmayanların, danışmanlık hizmeti sunmaktan vazgeçenlerin ve bu Yönetmelik hükümlerine uymayanların tarımsal danışmanlık yetki belgeleri iptal edilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Tarım Yayımcısının/Danışmanının Görevleri
Tarım yayımcısının/danışmanının görevleri
MADDE 19 – (1) Tarım yayımcısının/danışmanının görevleri aşağıda belirtilmiştir.
a) Üretimin her aşamasında göreviyle ilgili konularda tarımsal işletme sahiplerine veya hizmet verdiği diğer birimlere gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak, gerektiğinde ilgili mevzuata uygun tarımsal uygulamalar yapmak,
b) Bitkisel ve hayvansal üretime yönelik sürdürülebilir üretim teknikleri konusunda her türlü bilgi ve yeni teknolojinin hedef kitleye ulaştırılmasını sağlamak,
c) Çevrenin, doğal kaynakların ve biyolojik çeşitliliğin korunması için tarımsal işletme sahiplerini ve hedef kitleyi bilgilendirmek, ç) Tarımsal işletmelerin daha rekabetçi bir yapıya kavuşturulması ve etkin bir şekilde ürün ve hizmet pazarına yönelmelerine katkıda bulunmak,
d) İşletme ekonomisi yayımı/danışmanlığı yapmak, gerekli tavsiyelerde bulunmak,
e) İşletmelerin ekonomik analizleri, gelişim planlamaları, iş ve sermaye verimliliğinin iyileştirilmesi ve aile işletmelerine özgü sorunlar, ev ekonomisi ve mekanizasyon konularında yayım/danışmanlık yapmak,
f) Tarımda çalışanların mesleklerini daha iyi yapmaları için, gerekli kişisel gelişim ve girişimcilik eğitimlerini yapmak,
g) Görevli olduğu konularla ilgili olarak düzenlenecek eğitimlere katılmak,
ğ) Yayım/danışmanlık faaliyetlerinde basılı, sesli ve görüntülü kitle yayım vasıtalarından yararlanmak ve bunları hazırlamak ve hazırlanmasına katkıda bulunmak,
h) Tarımsal yayım ve danışmanlık faaliyetleriyle ilgili veri toplamak, kayıt tutmak,
ı) Tarımsal üretimi kayıt ve kontrol altına alacak belgelerin düzenlenmesini sağlamak,
i) Üretici örgütlenmesi konusunda çalışmalar yapmak.
ALTINCI BÖLÜM
Tarım Yayımcılarının Çalışma Esasları ve Sorumlulukları
Tarım yayımcılarının çalışma esasları ve sorumlulukları
MADDE 20 – (1) Tarım yayımcılarının çalışma esasları ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.
a) Tarım yayımcıları sahip oldukları sertifikalara uygun yayım hizmetlerinde görevlendirilir.
b) Bir ilde ve ilçede, hangi sertifikaya sahip, kaç tarım yayımcısı çalıştırılacağı, ilin tarımsal, sosyal ve ekonomik koşulları dikkate alınarak Bakanlık tarafından belirlenir.
c) Bakanlık tarafından yürütülen iç veya dış kaynaklı yayım bileşeni olan tüm projelerin yayım hizmetleri tarım yayımcıları tarafından yürütülür.
ç) Tarım yayımcıları; merkezde Bakanlığın yayımla ilgili birimlerinde, ilde ve ilçede yayımdan sorumlu birimlerde görevlendirilir.
d) Tarım yayımcıları görevlerini tarafsız olarak ve mesleki etik kuralları çerçevesinde yerine getirir.
e) Tarım yayımcıları, tarımsal işletme sahipleri ile ilgili her türlü bilgiyi gizlilik içinde saklamakla yükümlüdür. Ancak yasal olarak bildirilmesinin zorunlu olduğu durumlar ile tarımsal işletme sahipleri tarafından açıklanmasında bir sakınca olmadığı yazılı olarak beyan edilen bilgiler için bu bilgileri gizli tutmak zorunluluğu yoktur.
f) Tarım yayımcıları, tarımsal işletme sahiplerinden hizmetleri karşılığında herhangi bir ad altında kişisel olarak ücret talep edemez.
g) Bu Yönetmelik çerçevesinde yetkilendirilen tarım yayımcıları/uzman tarım yayımcıları kendi meslek gruplarına ait yürürlükteki hukuki düzenlemeler çerçevesinde hizmet verir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Tarımsal Danışmanlık Hizmetlerini Sunacak Kişi ve Kuruluşlar, Tarımsal
Danışmanlık Hizmetlerini Sunacak Kişi ve Kuruluşların
Çalışmalarına ve Sorumluluklarına İlişkin Esaslar
Tarımsal danışmanlık hizmetlerini sunacak kişi ve kuruluşlar
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde tarımsal danışmanlık hizmetlerini sunabilecek kişi ve kuruluşlar aşağıda belirtilmiştir.
a) Bünyelerinde danışman istihdam eden üretici örgütleri ve ziraat odaları,
b) Tarımsal danışmanlık dernekleri/vakıfları,
c) Tarımsal danışmanlık şirketleri,
ç) Serbest tarım danışmanları.
Tarımsal danışmanlık hizmetlerini sunacak kişi ve kuruluşların çalışmalarına ve sorumluluklarına ilişkin esaslar
MADDE 22 – (1) Tarımsal danışmanlık hizmetlerini sunacak kişi ve kuruluşların çalışmalarına ve sorumluluklarına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.
a) Tarımsal danışmanlık hizmetini sunacak kişi ve kuruluşlar, sözleşme imzaladıkları tarımsal işletme sahiplerinin ve kuruluşlarının listelerini ve bu listelerde olacak değişiklikleri il müdürlüğüne bildirir.
b) Danışmanlık hizmeti alacak tarımsal işletme sahiplerinin ve kuruluşlarının danışmanlık şirketleri ve serbest tarım danışmanları ile yapacakları hizmet sözleşmeleri Bakanlık tarafından hazırlanacak örnek esas alınmak suretiyle taraflarca imzalanır.
c) Tarımsal danışmanlık hizmetini sunacak kişi ve kuruluşlarının ortakları, üyeleri ve çalışanları diğer danışmanlık kuruluşlarında herhangi bir görev alamaz.
ç) Serbest tarım danışmanları, tarımsal danışmanlık şirketleri ve üretici örgütlerinde hizmet sözleşmesi karşılığında çalışan danışmanlar tarımsal girdilerin satışını veya reklâmını yapamaz. Tarımsal danışmanlık şirketlerinin ortakları arasında tarımsal girdi ticaretinde bulunan şirketlerin sahibi veya ortağı bulunamaz.
d) Serbest tarım danışmanları, tarımsal danışmanlık şirketleri ve üretici örgütlerinde hizmet sözleşmesi karşılığında çalışan danışmanlar eğitimlerine uygun meslek kuruluşlarına kayıtlı olmak zorundadır.
e) Tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşlar istihdam ettikleri danışmanların Bakanlık ve diğer kuruluşlar tarafından düzenlenecek eğitimlere katılmalarını sağlamakla yükümlüdür.
f) Tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşlar yayım ve danışmanlık hizmetleri sırasında hiçbir şekilde siyasi propaganda yapamaz.
g) Tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşların çalışanları, tarımsal işletme sahipleri/kuruluşlarla ilgili öğrendikleri her türlü bilgiyi gizlilik içinde tutmakla yükümlüdür. Ancak yasal olarak bildirilmesinin zorunlu olduğu durumlar ile tarımsal işletme sahibi tarafından açıklanmasında bir sakınca olmadığı yazılı olarak beyan edilen bilgiler için gizlilik zorunluluğu yoktur. Gizlilik yükümlülüğü, tarımsal işletme sahipleri ve kuruluşlarla olan sözleşmenin bitiminden sonra da devam eder.

Kullanıcı profilini gör http://orhan.naturalforum.net

Sayfa başına dön  Mesaj [1 sayfadaki 1 sayfası]

Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz