Bağlı değilsiniz. Bağlanın ya da kayıt olun

TD Gönüllü Destek Grubu- TDSözleşme Örneği

Aşağa gitmek  Mesaj [1 sayfadaki 1 sayfası]

1 TD Gönüllü Destek Grubu- TDSözleşme Örneği Bir Salı Ekim 27, 2009 5:24 pm

Admin


Admin
KOCADERE'DE neler oluyor?
Üreticiye bir yıl boyunca ücretsiz danışmanlık hizmeti !
web sayfasına giriş için : http://sites.google.com/site/kocadere20/

Mayıs 2009 tarihinde Denizli ilinin Kocadere Köyü'ne yönelik olarak "Tarım Danışmanları Gönüllü Destek Grubu" oluşturuldu. Süreç, Ziraat Mühendisleri Odası Denizli Şube Başkanı İbrahim Gür ile görüşbirliğine varılarak başladı. Sonra Tarım Danışmanlarına eğitim veren öğretim üyesi olarak, kursiyerlerin konuya yaklaşımlarının öğrenilmesiyle ve gönüllü olarak bu işe ne kadar zaman ayırabileceklerinin saptanmasıyla gelişti. 27 Mayıs 2009 tarihinde ise köye bir gezi düzenlenerek örnek bir çalışma olma yönünde yol alınmaya başlandı..... ZMO Denizli Şube Başkanı İbrahim Gür'ün öncülüğünde ve Tarım İl Müdürlüğü ve diğer gönüllü destekçilerle birlikte, Kocadere Köyünü pilot köy olarak seçildi ve 1 yıl boyunca ücretsiz tarım danışmanlığı hizmeti verme kararı alındı. Bu kapsamda 1 yıl boyunca gerçekleştirilecek olan tarımsal faaliyetler ve üreticilerin sorunları yerinde tespit edilecek ve sorunların çözümü konusunda gönüllü olarak yardımcı olunacak. Faaliyetler raporlar haline getirilip ilgili kurumlara iletilecek. Yıl sonunda değerlendirme yapılıp yeni uygulamalar yönünde hedef belirlenecek. Başarılı olmak için Çiftçilerin sürece aktif katılımları gerekiyor ve katılımları bekleniyor...

Ayrıntılı bilgi için web sayfası ziyaret edilebilir. http://sites.google.com/site/kocadere20/

_________________________________________________________

TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMET SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMET SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ
Tarımsal Danışmanlık Şirketleri ile Çiftçiler Arasında.

Madde 1. Sözleşmenin Tarafları
Bu sözleşme; bir tarafta…………………..………………………………….…………………… (bundan sonra “işveren” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta tarımsal danışmanlık şirketi……………………………………………………………………. (bundan sonra “şirket” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dâhilinde imzalanmıştır.

Madde 2. Taraflara İlişkin Bilgiler
2.1. İşveren :………………………………………………………………………………………..
Adresi :………………………………………………………………………………………

Telefon :…………………………………………………………………………………….….
Faks :………………………………………………………………………………………..
E-Mail :…………………………………………………………………………………… dir.

2.2. Şirket : ……….…..……………………………….................................................................
Adresi :………………………………………………………………………………………..

Telefon :…………………………………………………………………………………….….
Faks :………………………………………………………………………………………..
E-Mail :…………………………………………………………………………… dir.

2.3. Her iki taraf madde 2.1 ve 2.2’de belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri taraflara tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.

2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla elden teslim, posta, posta kuryesi, teleks, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla bildirimde bulunabilirler.

Madde 3. Sözleşmenin Dili
İş bu sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.

Madde 4. Sözleşmenin Kapsamı
Bu sözleşme çiftçi ……..….…………………………………’nın ………………………………… şirketinden, tarımsal danışmanlık hizmeti almasını, tarafların görev ve sorumluluklarını belirlemeyi amaçlar.

Madde 5. İş Tanımı
5.1.Sözleşme konusu iş; işverenin, tarımsal üretim, işleme ve pazarlama sürecinin bütün aşamalarında karşılaştığı problemler ve bunların birbirleriyle ilişkileri hakkında fikir sahibi olmasını, geliştirilen teknolojileri kullanmak suretiyle bu problemleri çözebilecek bilgi ve beceriyi kazandırılmasını, bunların sonucunda yaşam standardının yükseltilmesini amaçlayan bir eğitim ve bilgilendirme faaliyetini ifade eden danışmanlık hizmetidir.

5.2. Bu danışmanlık hizmetinin içeriği aşağıdaki şekildedir.

a) İşletme ekonomisi danışmanlığı
1- İşletmeler arası işbirliği planlarının hazırlanması
2- İşletme analizleri, işletme planlarının hazırlanması
3- İşletme organizasyon önerileri, iş organizasyon önerileri
4- Finansman planlarının hazırlanması ve fizibilite hesapları
5- Pazarlama ve eko turizm
6- İşletme Ekonomisi ile ilgili konulardaki desteklemeler

b) Mekanizasyon ve tarımsal inşaat danışmanlığı
1- Tarımsal inşaat
2- Mekanizasyon maliyet hesaplamaları
3- Tarımsal inşaat ve yatırım planları
4- Makine alım ve satım danışmanlığı
5- Çiftlikte ve tarlada makine işletmeciliği
6- Mekanizasyon ve tarımsal inşaat ile ilgili konulardaki desteklemeler

c) Hayvansal üretim, bitkisel üretim, iyi tarım uygulamaları ve organik tarım danışmanlığı
1- Tarım politikası önlemleri ve desteklemelere ilişkin danışmanlık
2- Toprak, bitki, yem, gübre analizlerinin değerlendirilmesi ve tavsiye verilmesi
3- Münavebe, üretim teknikleri, bitki bakımı, hasat, depolama, işleme tekniği ve pazarlama
4- Bitki koruma
5- Hayvan sağlığı, hayvan bakımı, besleme, hayvansal ürünlerin işleme ve pazarlaması

d) Kayıtların tutulması ve hukuksal danışmanlık
Şirket; işvereni hukuksal olarak temsil edemez, ancak talep edilmesi durumunda işverenin, tarımsal menkul ve gayrimenkulların alım-satımı, miras, hasat ve envanter tahminleri, kira sözleşmelerinin hazırlanması, satış ve kredi sözleşmelerinin hazırlanması, vergi ve sigorta, kira, komşuluk, tarım hukuku ile ilgili konularda danışmanlık yapar.

5.3. Seminerler, uzman davetleri ve işletme ziyaretleri
Yukarıda belirtilen konularda telefon ve diğer iletişim araçları, büro ve işletme ziyaretleri yoluyla bilgilendirme yapmak, demonstrasyonlar, tarla günleri, çiftçi toplantıları, çiftçi inceleme gezileri düzenlemek, sirküler mektuplar hazırlamak, çiftçi kursları, sergi ve teşvik müsabakaları, konferanslar, fuarlar, paneller düzenleyerek bunlara uzmanlar davet etmek.

Madde 6. Şirket Tarafından Yerine Getirilecek Hizmetler
Bu sözleşme sonucu şirket, işverene aşağıdaki görevleri yerine getirmeyi taahhüt eder.

6.1. İşletme Kayıtlarının Tutulması ve Değerlendirilmesi
Şirket işveren için bir dosya hazırlar. Bu dosyada işverenin işletmesinin sözleşme tarihindeki durumu, işverenin katıldığı danışmanlık faaliyetleri ile işverenin işletmesinin durumlarındaki gelişmeler yer alır.

6.2. Eylem Planı Hazırlama
Şirket, işverenin, tarımsal üretim durumunun kayıt altına alınmasından ve değerlendirilmesi yapıldıktan sonra, öncelikli sorunlarının tespiti ve sözleşme süresince yerine getirilecek hizmetleri iş takvimi ile belirleyen bir “Eylem Planı” hazırlar. Şirket, ayrıca işverenle birlikte yapacağı faaliyetleri kapsayan aylık çalışma programları hazırlar.
Program ve uygulamalarını Bakanlığın belirleyeceği formatlara ve süreye uygun olarak bulunduğu ilin il/ilçe müdürlüklerine gönderir.

6.3. Bireysel Danışmanlık Araç ve Yöntemler Kullanarak Yerine Getirilecek Hizmetler
a) Şirket; işverenin iletişim araçlarını kullanarak yapacakları tarımsal üretimle ilgili her türlü bilgi talebini karşılar. Ayrıca şirketin, işvereni bilgilendirmesi gereken olağanüstü durumlarda (don uyarısı, şiddetli yağış vb.) şirket, işvereni iletişim araçlarını kullanarak bilgilendirir, her bir telefon bilgilendirmesi tutulacak deftere işlenir.
b) Şirket, bürosunda işverene ziyaret etme ve bilgi talep etme olanağını sağlar. Her bir büro ziyareti tutulacak büro ziyaret defterine işlenir ve ziyaret eden işverene imzalatılır.
c) Şirket, zamanı ve programı önceden işverenle belirlenmek koşuluyla işverenin bir takvim yılı içerisinde en az altı (6) defa işletmesinde ziyaret edilmesini sağlar. Bu ziyaretlerin süresi ve içerikleri, ziyaretin yapıldığı mevsime ve işverenin ihtiyaçlarına göre belirlenir. Yapılacak her işletme ziyareti tutulacak günlük hizmet defterine işlenir ve ziyaret edilen işverene imzalatılır.

6.4. Grup Danışmanlık Araç ve Yöntemler Kullanarak Yürütülecek Hizmetler
a) Şirket, işveren faaliyet alanlarını dikkate alarak ve giderlerinin ne şekilde karşılanacağını işveren ile önceden belirlemek suretiyle, aşağıda belirtilen grup danışmanlık araç ve yöntemleri ile danışmanlık hizmetinde bulunur.
1- En az 6 (altı) çiftçi toplantısı,
2- En az 1 (bir) çiftçi inceleme gezisi,
3- En az 2 (iki) defa dışarıdan uzmanların (kamu, özel kuruluşlar, üniversiteler) davet edileceği çiftçi toplantısı,
4- Gerekli gördüğü durumlarda sonuç ve metot demonstrasyonları ile tarla günü düzenler.
b) Bu faaliyetlerin sonrasında işverene onaylatacağı takip formaları tanzim eder.

6.5. Kitle Danışmanlık Araç ve Yöntemleri Kullanarak Yerine Getirilecek Hizmetler
Şirket, işverenin faaliyet alanlarını ve güncel gelişmeleri dikkate alarak bir takvim yılı içerisinde en az altı (6) adet sirküler mektup/liflet hazırlayıp işverene ulaştırır. Şirket, hazırlanan bu sirküler mektupların bir suretini muhafaza eder. Şirket, çalışmaları sırasında projeksiyon, CD, slayt vb. görüntülü eğitim araçlarından da yararlanır.

6.6. Diğer Yöntemler Yoluyla Bilgilendirme
Şirket, işverenin faaliyet alanlarını, güncel gelişmeleri, olası ihtiyaçları dikkate alarak ve giderlerinin ne şekilde karşılanacağını işveren ile önceden belirlemek koşuluyla; kamu, özel kuruluşlar, üniversiteler tarafından düzenlenecek çiftçi kursları, sergi ve teşvik müsabakaları, konferanslar, fuarlar, paneller vb. faaliyetler hakkında işverenin üyelerini bilgilendirir ve katılmalarına yardımcı olur.

6.7. Tarımsal Desteklemeler İle İlgili Her Türlü Formların Doldurulması
Şirket, işverenin istemesi durumunda Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yapılan desteklemeler ile ilgili her türlü formlarını doldurmasına yardımcı olur..

6.8. Tarımsal Yatırım Projelerinin Hazırlanması
Şirket, işverenin istemesi durumunda tarımsal yatırımlarla ilgili projelerinin hazırlanmasına danışmanlık eder.6.9. Tarımsal Üretimle İlgili Analizlerin Yapılması
Şirket, giderlerinin ne şekilde karşılanacağını işveren ile önceden belirlenmesi koşuluyla işverenin talep edeceği her türlü analizin (toprak, yaprak, yem, süt vb.) yaptırılmasına danışmanlık eder.

Madde 7. Sözleşme Bedeli:
……………………………………………………………………………………………...…………

Madde 8. Sözleşme Bedeline Dâhil Olan Giderler
Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü danışmanlık hizmeti sözleşme bedeline dâhildir. Ancak şirketin hizmetleri sırasında kullanacağı malzemeler ve ulaşım giderleri ile il dışına yapılacak iş seyahatlerinin giderleri karşılığında ayrıca bir ödeme yapılmayacaktır. KDV sözleşme bedeline dâhildir.

Madde 9. Vergi, Resim ve Harçlar İle Sözleşmeyle İlgili Diğer Giderler
Sözleşme ile ilgili her türlü vergi, resim ve harçlar ile şirketin elde edeceği gelirler ile yapacağı giderlere ilişkin her türlü vergiler ve sosyal güvenlik ödemeleri şirket tarafından ödenecektir.

Madde 10. Sözleşmenin Süresi
Bu sözleşmenin süresi işe başlama tarihinden itibaren ….…(……) ay süreyi kapsayan ……………..………..………….. tarihinden ……………..……………………… tarihine kadardır.

Madde 11. Hizmetin Verilme Yeri ve İşe Başlama Tarihi

11.1. Hizmet verilme yeri:
Şirketin hizmet yerinin adresi madde 2.2 de belirtilen adrestir.

11.2. İkamet:
Şirket, işverenin bulunduğu ilçe sınırları içerisinde şube açmak zorundadır.

11.3. İşe Başlama Tarihi:
…………………………………………………………………………...

Madde 12. Ödeme Yeri ve Şartları
12.1. Sözleşme bedeli …… aylık dönemler halinde şirketin aşağıdaki banka hesap numarasına işveren tarafından yatırılır.

Banka Şubesi:………...………………..………… Hesap no:…….………..…………..

12.2. Şirket tarafından bu sözleşmede belirtilen işlerin dışında, danışmanlık görevlerinde aksaklığa neden olmayacak ve tarafların yazılı mutabakatı ile uygun görülen fazla iş yapılması durumunda mutabakat doğrultusunda şirket ilave ücret alabilir.


Madde 13. Avans Verilmesi ve Şartları
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Madde 14. Fiyat Farkı
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Madde 15. Şirket Tarafından Hizmete Ara Verilmesi
Bu sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek danışmanlık hizmetleri tam gün danışmanlık esasına göre belirlenmiştir. Şirket, işverenle önceden belirlemek koşuluyla, çalışan danışmanlarına haftada bir gün dinlenme günü ve tarımsal üretim sezonu dikkate alınarak bir takvim yılında 20 iş günü izin verme hakkına sahiptir.

Madde 16. Şirketin İflası
Şirketin iflası halinde sözleşme feshedilmek suretiyle hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Madde 17. Sözleşmenin Feshi
17.1. Tarafların mutabakatı durumunda sözleşme kendiliğinden fesholur.

17.2. Şirketin Sözleşmeyi Feshetmesi
a) İşverenin bu sözleşme ve sözleşmenin ekini oluşturan belgelerde belirtilen hükümler doğrultusunda taahhüdünü yerine getirmemesinin şirket tarafından tespiti halinde, şirketin 20 (yirmi) gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen yazılı ihtarına rağmen aynı duruma devam etmesi,
b) Bu sözleşmenin 16. ve 20. maddeleri dışında şirketin taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte işverene bir ay öncesinde yazılı olarak bildirmesi ve bu sözleşme toplam bedelinin %....... (yüzde ……..)’sı tutarında tazminatı ve varsa aldığı avansları işverene ödemesi durumunda şirket tarafından sözleşmenin feshi hakkı doğar ve sözleşme genel hükümlere göre tasfiye edilir.

17.3. İşverenin Sözleşmeyi Feshetmesi
a) Şirketin bu sözleşme ve sözleşmenin ekini oluşturan belgelerde belirtilen hükümler doğrultusunda taahhüdünü yerine getirmemesinin işveren tarafından tespiti halinde, işverenin 20 (yirmi) gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen yazılı ihtarına rağmen aynı duruma devam etmesi,
b) Şirket tarafından bu sözleşmenin 16. ve 20. maddeleri dışında sözleşme süresi içerisinde kesintisiz veya aralıklarla 10 (on) günden fazla hizmete ara verilmesi,
c) Şirketin, yönetmelikte ve uygulama esaslarında istenilen niteliklere sahip olmadığının anlaşılması durumlarında ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın işverene sözleşmenin fesih hakkı doğar ve sözleşme genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Madde 18. Diğer Kişi ve Kuruluşlara Verilecek Danışmanlık Hizmetleri
Şirket, bu sözleşmenin geçerli olduğu sürece tarımsal girdi firmaları ile ticari ilişki kuramaz, bunların ürünlerini pazarlayamaz veya pazarlanmasına aracılık edemez, ürünlerin reklâmını yapamaz.

Madde 19. Bilgilendirme
Tarafların sözleşmeyi feshetmeleri durumunda bu durumu bulundukları il/ilçe müdürlüğüne üç (3) iş günü içerisinde yazılı olarak bildirirler.

Madde 20. Mücbir Sebepler
a) Doğal afetler,
b) Kanuni grev,
c) Genel salgın hastalık,
d) Kısmı veya genel seferberlik ilanı.
Bu mücbir sebeplerden dolayı işveren ve şirket sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Bu sebeplerin geçerli olması için, taraflardan kaynaklanan bir sorunun ileri gelmemiş ve taahhüdün yerine getirilmemesine engel nitelikte olması, tarafların bu engeli ortadan kaldırmaya gücü yetmemesi, mücbir sebeplerin yerine geldiği tarihi izleyen 20 (yirmi) gün içerisinde tarafların yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.

Madde 21. İşverenin Gerekli Bilgi ve Belgeleri Şirketin Hizmetine Sunması
İşveren, şirketin danışmanlık hizmetlerini yerine getirirken gereksinim duyacağı her türlü bilgi ve belgeyi şirkete vermek, işletmesinde meydana gelecek ve danışmanlık hizmeti açsından önemli olacak değişiklikleri zamanında şirkete iletmek zorundadır. İşveren, şirketin talep etmesi durumunda verdiği bilgilerin doğruluğunu yazılı olarak onaylar.

Madde 22. Sır Saklama Zorunluluğu
Şirket, danışmanlık hizmeti çerçevesinde, yasalara göre ihbarı zorunlu durumlar hariç, işverene ait elde edeceği her türlü bilgi ve belgeyi sır olarak saklanmasını sağlamak zorundadır. Şirket bu bilgileri hizmet gereği üçüncü kişilerle paylaşmak durumunda kalır ise bu kişilerin de bilgilere ilişkin sır saklama sorumluluğunu garanti altına almakla yükümlüdür. Şirketin sır saklama yükümlülüğü sözleşme bittikten sonra da devam eder.
Şirket, görev yaptığı sürece işverenle ilgili her türlü konuda işverenin onayı olmadan hiçbir yayın yapamaz.

Madde 23. Belge-Bilgilerin Muhafazası ve Geri Verilmesi
Şirket, işveren tarafından kendisine verilen her türlü belge ve bilgiyi düzenli olarak muhafaza etmek, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı haricinde üçüncü kişilerin bilgilenmesini engellemek zorundadır. Şirket kendisine işveren tarafından verilen belgeleri, sözleşme süresi içerisinde işveren tarafından talep edildiğinde, sözleşme bittikten sonra ise talep edilmesine gerek kalmadan teslim eder. Şirket, sözleşme süresince yaptığı faaliyetlere ilişkin bütün kayıtları sözleşme bitiminde itibaren üç yıl süresince muhafaza eder.

Madde 24. Sözleşmenin Devredilmesi ve Uzatılması
24.1. Şirket; hizmet sözleşmesi ile üstlendiği iş ve işlemleri, başka bir şirkete ve üçüncü kişilere yaptıramaz. Böyle bir durumda; işverenin sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih hakkı doğar.

24.2. Sözleşme süresi sona ermeden bir ay önce, şirket ve işveren yeni sözleşme dönemi için görüşüp anlaşırlarsa yeni sözleşme imzalarlar. Şirket sözleşme süresi sonunda sözleşmeyi uzatmak istemediğini yazılı olarak bildirirse, sözleşme imzalayacak yeni şirkete veya üçüncü kişiye, yaptığı iş ve işlemlerle ilgili bilgilendirme yapmayı kabul ve taahhüt eder.

Madde 25. Şirketin Tavsiyeleri ve Sorumluluğu
25.1. Şirketin sözleşme yaptığı işverenin vefatı durumunda, kanuni varisleri şirketten hizmet talep edemezler.

25.2. Şirket, verdiği tavsiyeler çerçevesinde üretim sürecinin bütün aşamalarından sorumludur. İşveren, şirket tarafından verilen öneri ve tavsiyeleri değerlendirmekten ve vereceği kararlardan sorumludur. Ancak işveren, her hangi bir tavsiyenin şirket tarafından kendilerine yazılı olarak yapıldığını belgelendirirse bu tavsiyeye uymasından dolayı ortaya çıkan zararlarının tazmin edilmesini isteyebilirler.

25.3. İşveren, verilen tavsiyeleri şirketten alacakları yazılı talimatlara göre uygular. İşverenin, tavsiyeleri şirketin talimatlarından farklı şekilde uygulaması durumunda şirketin sorumluluğu ortadan kalkar.

25.4. Şirket, işverenden kaynaklanan ihmaller ve gecikmelerden sorumlu değildir.

25.5. Şirketin verdiği bilgi ve tavsiyeler sadece işverenin kullanımı içindir. Şirketin yazılı rızası olmadan işveren bu bilgileri üçüncü kişilere veremez.

25.6. Şirket tarafından üretilen basılı materyallerin telif hakları şirkete aittir.

Madde 26. Diğer Hükümler
26.1. Şirket, politik yönden tarafsız olmak zorundadır.

26.2. Şirket, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatları tarafından istenilen bilgi ve belgeleri vermek ve bünyesinde çalışan danışmanlarının eğitim, seminer, toplantı, konferans vb. etkinliklere katılmasını sağlamak zorundadır.

26.3. Bu sözleşme gereğince yapılacak danışmanlık hizmetleri sırasında meydana gelebilecek her türlü kaza, yaralanma ve ölüm durumunda yürürlükte olan kanunlar esas alınır.

26.4.Varsa eklenecek diğer hususlar.
…………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………..……

Madde 27. Bu Sözleşmede Hükmü Bulunmayan Haller
Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde genel hükümlere göre hareket edilir.

Madde 28. Sözleşmenin Ekleri
28.1. Bakanlık tarafından hazırlanan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik ve buna ait uygulama esasları bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olup taraflar bu sözleşme ile birlikte eklerini de kabul etmiş sayılır.

28.2. Sözleşme üzerinde yapılacak her türlü değişiklikler yazılı olarak yapılacak, bu değişiklikler her iki tarafça imzalanarak bir ek olarak sözleşmeye eklenecektir.

Madde 29. Anlaşmazlıkların Çözümü
Bu sözleşmenin ve eklerinin uygulanmasında ortaya çıkan ihtilaflar……………... Mahkemelerinde çözülür.

Madde 30. Sözleşme Yapılması
……….. maddeden ibaret olan iş bu sözleşme ve ekleri işveren ve şirket tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ……….. suret olarak tanzim ve imza altına alınarak …...’er nüshası taraflarca alıkonulmuştur.

Madde 31. Yürürlük Tarihi
İş bu sözleşme tarafların imzasına müteakip yürürlüğe girer.


.…/…./……..


……………………………….. ……………………………
İşveren Tarım Danışmanlık ŞirketiKocadere web sayfası

Kullanıcı profilini gör http://orhan.naturalforum.net

Sayfa başına dön  Mesaj [1 sayfadaki 1 sayfası]

Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz